ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2565