พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
      เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดี และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิษณุ กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงชื่นชม ชื่อลือชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวัทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีคุณภาพมีความหลากหลายทางวิชาการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แพทย์ประจำบ้านผู้รับการอบรม
.