ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566