ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแพทย์ กลุ่ม Lessplastic.TU ได้รับรางวัลเยาวชนประกายเพชร ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแพทย์ กลุ่ม Lessplastic.TU
ได้รับรางวัลเยาวชนประกายเพชร ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
ซึ่งเป็นรางวัลเยาวชนตีเด่นแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน “แยกขวดช่วยหมอ”

กลุ่ม Lessplastic.TU
นศพ. ศิรชัช หาญวิวัฒนกูล (หัวหน้าโครงการ)
นศพ. ศิรดา พงษ์เภตรา
นศพ. ศรุตยา สุขประกอบ
นศพ. รินรดี ลีนะวัต
นศพ. พรฑิตา แซ่หลี่