คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.เกียรติชัย ดาวรัตนชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.นพ.เกียรติชัย ดาวรัตนชัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2565