Entries by BGA0051

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 หัวข้อ “MEDICINE IN THE METAVERSE ERA”

📣 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 หัวข้อ “MEDICINE IN THE METAVERSE ERA” 🗓วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 📌ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ▶️ สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ที่ 📌ลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 📌ลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายใน

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565