ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการ แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการ

แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์