ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรวิน ภัทรนิธิมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรวิน ภัทรนิธิมา
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป