ขอแสดงความยินดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ รศ.พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์

ขอแสดงความยินดี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
รศ.พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564