ขอเชิญศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565


หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔺ขอเชิญศัลยแพทย์ทั่วไป
ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
(Vascular Surgery Fellowship)
ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 ( 1 ตำแหน่ง)
🔺สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่🔺
คุณสุภาภรณ์ ร้อยเพีย
โทร 02-926-9523 / 092-253-3540