ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564

ขอประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเภททุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564
จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถคลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดแบบฟร์อม
และประกาศหลักเกณฑ์
ที่http://www.med.tu.ac.th/researchoffice/
และขอให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมลายเซ็นสแกนที่
E-Mail: medtu_research@yahoo.com