คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติงาน ขอให้รักษามาตรการ

ปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ปฏิบัติดังนี้

1. ขอให้ใส่หน้ากาก 2 ชั้นตลอดเวลา
เช่น ใส่หน้ากากอนามัยชั้นในและใส่หน้ากากผ้าชั้นนอก
2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
3. งดการดื่มน้ำหรือทานอาหารขณะเดินอยู่ในที่สาธารณะ
4. หลีกเลี่ยงการสนทนาหรือการทำกิจกรรมกลุ่มที่เกิน 5 คน

หากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ขอให้รักษามาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
– รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 2 เมตรเสมอ
– ใส่หน้ากาก 2 ชั้น
– งดรับประทานอาหารระหว่างทำกิจกรรม