ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย เรื่อง การคงอยู่ของทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพระหว่างการเรียน ด้วยวิธีการดูสื่อการสอนเทียบกับ วิธีฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ตาม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchkBXeV2Imys7hYt3n8J8zVJTzrMn9J3YVlNnPr2TZXHxJSQ/viewform

ผู้วิจัยจะติดต่อวันและเวลา Download

https://drive.google.com/file/d/1Ukp9g7Jo1IPPie5zjG-T8fYENOOm3xim/view?usp=sharing

หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ประสานงาน: คุณพรสวรรค์ รักยิ้ม / โทร. 02-926-9316 /  Email : aojingko@gmail.com