ขอแสดงความยินดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สอนเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564