ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุณิตา  มากชูชิต ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 )

งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ศุณิตา  มากชูชิต
ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง
(Thammasat Postdoctoral Fellowship ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 )