ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศลิษา ใจมนต์  ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 )

งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ศลิษา ใจมนต์
ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง
(Thammasat Postdoctoral Fellowship ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2 )