ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 87

ขอแสดงความยินดี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรา วิสุตกุล
ได้รับโล่เกียรติยศ
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
ในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 87