ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าภาควิชา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

2.ผศ.นพ.พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

3.ผศ.นพ.พิสิษฐ หุตะยานนท์

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

4.ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร

หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

5.รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

6.รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

7.ผศ.พญ.ปริฉัตร เคอร์รี่

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

8.ผศ.พญ.มุทิตา พนาสถิตย์

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

9.ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

10.ผศ.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

11.อ.ดร.นพ.พิชญ ตันติยวรงค์

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก

12.รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

13.ผศ.พญ.น้ำเพชร งดงามทวีสุข

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

14.รศ.พญ.อุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา