ขอเชิญอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดสาขาต่างๆ ร่วมงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดสาขาต่างๆ ร่วมงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต