งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีงบประมาณ 2564

งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564