งานบริหารการวิจัย ขอแจ้งผลการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน/ ต่อยอด Oral presentatin ประเภทNON-MED และ MED คณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปี 2564

งานบริหารการวิจัย ขอแจ้งผลการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน/

ต่อยอด Oral presentatin ประเภทNON-MED และ MED คณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปี 2564