ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังอบรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังอบรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดต่อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 02-926-9820