แจ้งเปลี่ยนชื่อ วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร เปลี่ยนชื่อเป็น “ASIAN MEDICAL JOURNAL AND ALTERNATIVE MEDICINE”

แจ้งเปลี่ยนชื่อ วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร
เปลี่ยนชื่อเป็น
“ASIAN MEDICAL JOURNAL AND ALTERNATIVE MEDICINE”

PEER-REVIEWED, OPEN-ACCESS
JOURNAL IN ALL HEALTH SCIENCE SPECIALTIES

ติดต่อสอบถาม: คุณสโรชา ขัดมา,
คุณจันทร์กวี โกมารทัต โทร. 02-564-4444 ต่อ 7530, 7532
งานบริหารการวิจัย ชั้น 4 อาคารราชสุด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
EMAIL:AMJAM.JOURNAL@YAHOO.COM