การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (1st International Online Conference on TU Health Science (ICTUHS) Challenges in Health Promotion and Innovation) ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะในศูนย์สุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
(1st International Online Conference on TU Health Science (ICTUHS) Challenges in Health Promotion and Innovation)
ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 (การประชุมออนไลน์)
ซึ่งมีการบรรยาย อภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

http://www.med.tu.ac.th/InternationalHealthScienceConference/#/