ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กานต์ แสงไพโรจน์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.กานต์ แสงไพโรจน์
ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานบริหรการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มธ.