คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครทุนศึกษาต่อปี 64
– ทุนปริญญาโทไม่เกิน 2ปี
– ทุนปริญญาเอกไม่เกิน 4 ปี
– ทุน Fellowship หรือ Post-ductoral training
หรือ Post-graduate training ไม่เกิน 2 ปี
.
เฉพาะอาจารย์ประจำของคณะแพทยศาสตร์ มธ.
หรืออาจารย์พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ มธ.
ที่สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
.
รับสมัคร พ.ย. 63 – มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เม.ย.64
สอบสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน พ.ค.64
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา โทร 9694