ขอแสดงความยินดี ผศ.พญ.นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ปี 2563 เป็น ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” จากมติสภามหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ขอแสดงความยินดี
ผศ.พญ.นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ปี 2563
เป็น ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”
จากมติสภามหาวิทยาลัย