คณะของเรา “เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับสากล สร้างผู้นำทางการแพทย์สู่สังคมอย่างยั่งยืน”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
คณะของเรา
“เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับสากล
สร้างผู้นำทางการแพทย์สู่สังคมอย่างยั่งยืน”
.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์