ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “EFFICACY OF GINGER EXTRACT  ON PAIN RELIEF FOR FIRST NORMAL POSTPARTUM WOMEN”
ชื่อนักศึกษา นางสวนภัสรัญฑชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ANTIOXIDANT AND CELLULAR PROTECTIVE  EFFECTS OF THAI PURPLE AND RED RICE BRAN EXTRACTS
AGAINST OXIDATIVE STRESS FOR DEVELOPMENT OF HEALTHY INSTANT POWDERED BEVERAGE”
ชื่อนักศึกษา นางสาวเกศรา จันมาข้อ