กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2561 บัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 24 และบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 11

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์
ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
และพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี 2561
บัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 24 และบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 11
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
– ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ สวนหย่อมหน้าอาคารคุณากร

– พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2