คณะแพทยศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิด รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 2 พฤศจิกายน 2563
.
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
3. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด
(หลักสูตรนานาชาติ)
.
ระดับปริญญาโท
1. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
2. สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด
(หลักสูตรนานาชาติ)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบัณฑิตสึกษาโทร 02-9269757-9
E-mail: gradstudies.med@gmail.com