งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัย มธประจำปีงบประมาณ 2564

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับทุนวิจัย
จากกองทุนวิจัย มธประจำปีงบประมาณ 2564
.
ประเภทที่ 1
ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (FAST TRACK)
งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท
.
ประเภทที่ 2
การร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานภายนอก (MATCHING FUND)
งบประมาณไม่เกิน 500,000 (ใช้ฟอร์มเดียวกับทุนวิจัย FAST TRACK)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริหารการวิจัย ชั้น 4 อาคารราชสุดา
คุณวณิชชา 02-564-4444 ต่อ 7538