ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริหารการวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
– ทุนประเภทที่ 1 ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท จำนวน 15 ทุน
– ทุนประเภทที่ 2 ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท จำนวน 30 ทุน
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการทำงานประจำทางคลินิก
ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้
และจัดส่งเอกสารดังนี้
1.) โครงการวิจัย จำนวน 6 ชุด
2.) CD ที่มีข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
จัดส่งที่งานบริหารการวิจัย ชั้น 4 อาคารราชสุดา
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร 02-564-4444 ต่อ 7537 (คุณศิริกานต์)