ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
.
” ผู้นำแบบไหน ??? ที่ท่านต้องการ ”
เดิมวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
……………..
เปลี่ยนเป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
.
1.เพื่อให้กรรมการสรรหาชี้แจงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของคณะแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะการบริหารงานภายในคณะ อาทิ
– สภาพปัญหาการบริหารงานภายในปัจจุบัน
– เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
– เสนอแนะทิศทางของคณะในอนาคต
– เสนอคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์