โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทำงานวิจัย Data Collection Method and REDCap for Clinical Research

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก
ขอเชิญอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทำงานวิจัย
Data Collection Method and REDCap for Clinical Research
เนื้อหาบรรยาย : เทคนิคการเก็บข้อมูลในงานวิจัยทางคลินิก
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ ห้องบรรยาย 4601 ชั้น 6 ตึกคุณากร
หรืออบรม Online ผ่านระบบ Microsoft Teams
.
รับจำนวนจำกัดในห้องเรียน 30 ท่าน(ฟรี)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก
โทร 02-977-8225