โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต (ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ) และทีมงาน
เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการต้นแบบ
ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยเตรียมสาร ห้อง 4802 ชั้น 8
พร้อมมอบโล่ห์และป้ายประกาศนียบัตรและงบประมาณสนับสนุนการยก
ระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้กิจกรรมธำรงรักษาความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการและการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ระดับ ดีเด่น จำนวน 5,000 บ. โดยมี ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย (อ.ดร.ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์)
และเจ้าหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย ให้การต้อนรับและรับมอบ
เมื่อวันที่ วันที่ 24 กรกฏาคม 2563