คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “เราจะก้าวต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง” . สารแสดงความห่วงใยจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“เราจะก้าวต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง”

สารแสดงความห่วงใยจาก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์