ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย)…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณบุญชู ตรีทอง มอบเงินบริจาค…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท ฟาริเนท…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสมสมัย มีสมสาร และโรงเรียนกันตวรรณ มอบเงินบริจาคสมทบกองทุน คณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ ชมรมนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”…