ประกาศเลื่อนกิจกรรม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี 2561

ประกาศเลื่อนกิจกรรม พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี…