Entries by BGA0051

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่วิจัย 2.นักเทคนิคการแพทย์ 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5.นักวิชาการศึกษา 6.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  ใบสมัครลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพ กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๔๕ น. ณ ห้องเรียน ๕๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

โครงการ RESEARCH CLUB MICRO / NANOROBOTICS IN BIOMEDICAL APPLICATIONS

โครงการ RESEARCH CLUB MICRO / NANOROBOTICS IN  BIOMEDICAL  APPLICATIONS นำเสนอโดย อ.ดร.ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ อาคารคุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

amjam OPEN SUBMISSION FOR ARTICLE

📢 amjam OPEN SUBMISSION FOR ARTICLE 🔺Asian Medical Journal and Alternative Medicine FACULTY OF MEDICINE  THAMMASAT UNIVERSITY Submit your manuscript by email amjam.journal@yahoo.com www.asianmedjam.com 📌Chankawee Komaratat, Sarocha Khudma Tel. 02-564-4444 ext. 7530, 7532 Research Office, Faculty of Medicine, Thammasat University https://asianmedjam.com/index.php/amjam