best casinos in the world rabbit game download rabbitgame rabbit crash crash gambling sites cannery casino crash best crash gambling sites
31 ปี

ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์

61 หลักสูตร

การสอน

1507 คน

นักศึกษา
และแพทย์ฝึกอบรมปัจจุบัน

4101 คน

บัณฑิต
สู่สังคมไทย

31 ปี

ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์

61 หลักสูตร

การสอน

1507 คน

นักศึกษา
และแพทย์ฝึกอบรมปัจจุบัน

4101 คน

บัณฑิต
สู่สังคมไทย

 
 

แพทยศาสตรศึกษา

ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์ ทั้งระดับแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแพทย์แผนไทย เพื่อผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะด้าน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคม

นักศึกษา

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาแพทย์นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งผลักดันการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล

วิจัย

สนับสนุนพัฒนานักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

บริการสังคม

งานบริการสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อสำหรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ประกาศรับสมัครบุคลากรและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งปฏิทินกิจกรรมสำคัญที่กำลังจะจัดขึ้น 

แพทยศาสตรศึกษา

ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์ ทั้งระดับแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแพทย์แผนไทย เพื่อผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะด้าน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคม

นักศึกษา

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาแพทย์นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งผลักดันการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล

วิจัย

สนับสนุนพัฒนานักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

บริการสังคม

งานบริการสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อสำหรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ประกาศรับสมัครบุคลากรและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งปฏิทินกิจกรรมสำคัญที่กำลังจะจัดขึ้น 

News & Updates

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด…

ขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุน ผลิตฟ้าทะลายโจร 🔺️เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิค - 19 ฟรี!!!

📍คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🔺️ขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุน ผลิตฟ้าทะลายโจร 🔺️เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิค…

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564

ขอประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์…

SEXOLOGY COURSE 2021 END YEAR REGULAR COURSE

 SEXOLOGY COURSE 2021 END YEAR REGULAR COURSE 🚩 DIPLOMA…

📢 amjam OPEN SUBMISSION FOR ARTICLE 🔺 Asian Medical Journal and Alternative Medicine

📢 amjam OPEN SUBMISSION FOR ARTICLE 🔺Asian Medical Journal…
LinksLinks2
Free WordPress Themes, Free Android Games