best casinos in the world rabbit game download rabbitgame rabbit crash crash gambling sites cannery casino crash best crash gambling sites
31 ปี

ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์

61 หลักสูตร

การสอน

1507 คน

นักศึกษา
และแพทย์ฝึกอบรมปัจจุบัน

4101 คน

บัณฑิต
สู่สังคมไทย

31 ปี

ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์

61 หลักสูตร

การสอน

1507 คน

นักศึกษา
และแพทย์ฝึกอบรมปัจจุบัน

4101 คน

บัณฑิต
สู่สังคมไทย

 
 

แพทยศาสตรศึกษา

ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์ ทั้งระดับแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแพทย์แผนไทย เพื่อผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะด้าน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคม

นักศึกษา

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาแพทย์นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนศักย าพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ สร้างเสริมสุข าพให้แข็งแรง รวมทั้งผลักดันการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล

วิจัย

สนับสนุนพัฒนานักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณ าพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

บริการสังคม

งานบริการสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อสำหรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ประกาศรับสมัครบุคลากรและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งปฏิทินกิจกรรมสำคัญที่กำลังจะจัดขึ้น

แพทยศาสตรศึกษา

ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์ ทั้งระดับแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแพทย์แผนไทย เพื่อผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะด้าน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคม

นักศึกษา

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาแพทย์นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนศักย าพของนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ สร้างเสริมสุข าพให้แข็งแรง รวมทั้งผลักดันการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล

วิจัย

สนับสนุนพัฒนานักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณ าพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

บริการสังคม

งานบริการสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อสำหรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ประกาศรับสมัครบุคลากรและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งปฏิทินกิจกรรมสำคัญที่กำลังจะจัดขึ้น

News & Updates

ขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุน ผลิตฟ้าทะลายโจร 🔺️เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิค - 19 ฟรี!!!

📍คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🔺️ขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุน ผลิตฟ้าทะลายโจร 🔺️เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิค…

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเ ททุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564

ขอประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเ ททุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์…

SEXOLOGY COURSE 2021 END YEAR REGULAR COURSE

SEXOLOGY COURSE 2021 END YEAR REGULAR COURSE 🚩 DIPLOMA…

📢 amjam OPEN SUBMISSION FOR ARTICLE 🔺 Asian Medical Journal and Alternative Medicine

📢 amjam OPEN SUBMISSION FOR ARTICLE 🔺Asian Medical Journal…

งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ประเ ท Oral presentation อาจารย์ (งานวิจัยทั่วไป)

งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย…

งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ประเ ท Oral presentation นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

งานบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย…
Free WordPress Themes, Free Android Games