ปรัชญาการทำงาน

อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน วางรากฐานการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมนำความรู้

ค่านิยมองค์กร

งานกิจยุคใหม่ รวดเร็วฉับไว ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขใจในการทำงาน       

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งศึกษาดูงานของการทำงานเชิงรุกด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้เพื่อก้าวสู่สากล รวมถึงผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

นโยบายและหลักการทำงาน

1. สานงานค้าง สร้างงานใหม่

2. ทำงานเป็นทีม

3. เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา

4. เน้นการทำงานเชิงรุก

แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4