พิธีเปิดห้อง  24/7 Learning Area Faculty of Medicine

ณ บริเวณชั้นลอยหอพักแพทย์ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ