โครงการกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา

แพทย์แผนไทยประยุกต์

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัด มหาสารคาม