โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ 

ณ อาคารกิจกรรมสถานีแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ มักกะสัน