โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์