โครงการค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต