โครงการตอบปัญหาแพทยศาสตร์

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต