มอบทุนการศึกษาศาตราจารย์นายแพทย์โอกาส พลางกูร

ขอขอบคุณคุณเอก พลางกูร…

มอบเหรียญที่ระลึกงานวันมหิดล ให้กับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ…