5.ศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อศิษย์เก่า แพทย์ประจำบ้าน

 

               ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงานในปัจจุบัน


นพ.ศักรินทร์ ธนาเกียรติสกุล

(2548-2551)

 

นพ.มังกร ตียะภูดิส

(2548-2551)

 

นพ.พีรพัศน์ ภูริวิทชญ์

(2548-2551)

 

นพ.เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์

(2550-2553)

 

นพ.เชษฐา ประวาสุข

(2550-2553)

 

นพ.ณัฐวุฒิ เพ็งคง

(2550-2553)

 


นพ.วุฒิเดช นุ่มเนตร

(2551-2554)

 

นพ.สุภกิจ คณิตเนตร

(2551-2554)

 

นพ.ณรงค์ ตัณฑารักษ์

(2551-2554)

 

นพ.สุคณิศ ฉ่ำชื่น

(2551-2554)

 

นพ.ณัฐพล สนธิชัย

(2552-2555)

 

นพ.พงศ์ไพบูลย์ กระจับเงิน

(2552-2555)

 

นพ.อนุวัฒน์ ขัดสงคราม

(2552-2555)

 

 

Free business joomla templates